Черкасский авторынок, директор: Крохин С.А. 65-75-51, админ: 66-14-19 Добро пожаловать, посетитель! [ Зарегистрироваться | Вход

Время работы администрации рынка с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, выходные с 9.00 до 14.00 Схема Добавить объявление

Договор услуг

Отдел-Ком-продажи

Договір про надання послуг

 

м. Черкаси « » ________201_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОРИНОК» в особі директора Крохіної Людмили Сергіївни (далі за текстом – Виконавець ) який діє на підставі Статуту з одної сторони і _____________________________________________________________________________________________________________________________________( далі за текстом — Замовник) з другої сторони (далі за текстом — Сторони, а окремо Сторона), уклали цей Договір про надання послуг (далі за текстом Договір) про таке:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов’язується за плату надавати Замовнику послуги направлені на пошук потенційних покупців транспортного засобу Замовника:

______________________________ кузов (шасі) №__________________________

1.2. Початковою ціною транспортного засобу, зазначеного у п. 1.1 ст. 1 цього Договору Сторони встановили _____________________________________ грн.

1.3. Конкретні умови договору щодо ціни та інших умов Договору наведені далі.

2.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу, знайти Покупця на транспортний засіб;

2.1.2. Заздалегідь інформувати Замовника про наявність потенційного покупця, а також про можливі терміни та місце укладання договору купівлі-продажу;

2.1.3. За необхідності, та за погодженням із Замовником, здійснити безкоштовну мийку (зовнішню поверхню) транспортного засобу (мийка одноразова);

2.1.4. У разі потреби, за згодою Замовника, виконати чистку салону, мийку двигуна, ремонт лакофарбового покриття чи інші ремонтні роботи за кошти Замовника зі знижкою до 30 % від середньої ринкової вартості проведених робіт;

2.1.5. Усі додаткові послуги, передбачені п. 2.1.4 ст. 2 цього Договору, надаються на підставі договорів, які укладаються окремо від цього Договору.

2.1.6. За бажанням Замовника, розмістити транспортний засіб Замовника на комісійному майданчику Виконавця з оформленням акту прийому-передачі, який додається до Договору;

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Одержати винагороду в порядку й розмірах, передбачених п. 4.1 ст. 4 цього Договору;

2.2.2. У випадку, якщо Виконавець, не зважаючи на всі вжиті ним заходи, у строк 60 днів із дня передання йому транспортного засобу Замовником, не зможе знайти потенційного покупця через дуже високу ціну, то Виконавець має право, за згодою Замовника, знизити ціну на 10%, а якщо Замовник не погоджується, то Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

З моменту попередження Замовника про розірвання Договору (у разі його відмови від зниження ціни) Замовник сплачує Виконавцю за зберігання транспортного засобу а також оплачує додатково проведені роботи, направлені на виконання умов цього Договору (мийка, чистка, ремонт та інше) по тарифу, що діє у Виконавця на комісійному майданчику (Додаток №1 до цього Договору).

2.3.3. Якщо обставини, передбачені п. 2.3.2. Договору, повторяться протягом 60 днів з моменту зниження ціни, то Виконавець має право, за попередньою письмовою згодою Замовника, знизити ціну транспортного засобу на 20% від початкової.

3.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов’язується :

3.1.1. Передати транспортний засіб Виконавцю для демонстрації покупцям у порядку, встановленому п.2.1.6 ст. 2 цього Договору чи пред’явити його для фотографування;

3.1.2. Надавати Виконавцю всю необхідну інформацію про транспортний засіб, необхідну для подальшої реалізації.

3.1.3. Зняти із ЗМІ (інтернет, газети, журнали, радіо та телебачення) рекламну інформацію (об’яви) із власними контактними даними, що пов’язані з продажем автомобіля, зазначеного у п. 1.1 ст. 1 цього Договору, на період дії даного Договору;

3.1.4. Повідомити виконавця в разі одностороннього розірвання Договору не пізніше ніж за 3 робочих дня.

3.2. Замовник має право.

3.2.1. Розташувати свій транспортний засіб на комісійному майданчику виконавця для демонстрації його покупцям а також вилучити його з майданчика в необхідний для Замовника час оформивши при цьому акт прийому-передачі.

3.2.2. Відмовитись від подальшого розміщення транспортного засобу на комісійному майданчику, повідомивши Виконавця не пізніше ніж за 3 робочих дні.

4.ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За виконання доручення Замовник сплачує Виконавцеві винагороду в розмірі __% (але не більше 2%) від вартості продажу транспортного засобу.

4.2. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Замовника у порядку, передбаченому цим Договором, останній сплачує Виконавцеві послуги автостоянки за добу у розмірі ____ грн. які встановлені в тарифах вартості на платній стоянці авторинка. .
4.3. Винагорода КОМІСІОНЕРА, зазначена в п. 4.1. цього Договору сплачується Замовником Виконавцеві у національній валюті (гривні).

4.4. Підставою для отримання винагороди Виконавця є укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу Замовника.

4.5. Оплата наданих послуг, наданих на виконання умов цього Договору (мийка, чистка, ремонт та інше), у разі дострокового розірвання договору, у порядку положень п. 2.2.2 ст. 2 цього Договору, або з ініціативи Замовника, оплачується Замовником окремо на підставі рахунку.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за приховані дефекти автомобіля, які не можуть бути виявлені при поверхневому огляді автомобіля та електронні прилади.

5.4. Жодна зі сторін не відповідає за невиконання договору та спричинення збитків, якщо вони стали наслідком форс-мажорних обставин і не залежали від волі Сторін.

5.5. У разі порушення Замовником умов цього Договору, які унеможливлюють його виконання, Виконавець має право на одностороннє розірвання, а Замовник має сплатити кошти за зберігання та здійснення додаткових робіт, здійснених Виконавцем та третіми особами на виконання умов цього Договору.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами даного договору і діє протягом 4 (чотирьох) місяців (та/або з пролонгацією до кінцевої реалізації автомобіля).

6.2. Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши Виконавця не пізніше ніж за 3 робочих дні та здійснивши оплату за зберігання транспортного засобу, та додатково проведені роботи, направлені на виконання умов цього Договору (мийка, чистка, ремонт та інше) по тарифу, що діє у Виконавця на комісійному майданчику.

6.3. Виконавець має право розірвати договір у односторонньому порядку, повідомивши Замовника не пізніше ніж за 3 дні.

6.4. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання цього договору і до моменту здійснення всіх необхідних розрахунків між сторонами

7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори між сторонами договору вирішуються шляхом переговорів, але при недосягненні згоди в суді, згідно чинного законодавства України.

7.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України

8.ІНШІ УМОВИ

8.1. Договір складено в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

E-mail: _______________________________

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

ТОВ «АВТОРИНОК»

м. Черкаси, вул. Ярославська 7

Код 30705571

р/р 26000568689100 в ПАТ «УкрСиббанк»

м. Харків

МФО 351005

 

_______________________ ______________________ Л.С. Крохіна

 

======================================================================

Договор о предоставлении услуг

 

м. Черкассы «» ________201_ г..

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОРЫНОК» в лице директора Крохиной Людмилы Сергеевны (далее — Исполнитель), действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Далее — Заказчик) с другой стороны (далее — Стороны, а отдельно Сторона), заключили настоящий Договор о предоставлении услуг (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке и на условиях, определенных Договором, Исполнитель обязуется за плату предоставлять Заказчику услуги направлены на поиск потенциальных покупателей транспортного средства Заказчика:

______________________________ Кузов (шасси) № __________________________

1.2. Начальной ценой транспортного средства, указанного в п. 1.1 ст. 1 настоящего Договора Стороны установили _____________________________________ грн.

1.3. Конкретные условия договора по цене и других условиях Договора приведены далее.

2.Право И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Осуществить необходимую коммерческо-маркетинговую работу, найти Покупателя на транспортное средство;

2.1.2. Заранее информировать Заказчика о наличии потенциального покупателя, а также о возможных сроках и месте заключения договора купли-продажи;

2.1.3. При необходимости и по согласованию с Заказчиком, осуществить бесплатную мойку (внешнюю поверхность) транспортного средства (мойка одноразовая);

2.1.4. В случае необходимости, с согласия Заказчика, выполнить чистку салона, мойку двигателя, ремонт лакокрасочного покрытия или другие ремонтные работы за счет Заказчика со скидкой до 30% от средней рыночной стоимости проведенных работ;

2.1.5. Все дополнительные услуги, предусмотренные п. 2.1.4 ст. 2 настоящего Договора, предоставляются на основании договоров, заключаемых отдельно от настоящего Договора.

2.1.6. По желанию Заказчика, разместить транспортное средство Заказчика на комиссионном площадке Исполнителя с оформлением акта приема-передачи, который прилагается к Договору;

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Получить вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных п. 4.1 ст. 4 настоящего Договора;

2.2.2. В случае, если Исполнитель, несмотря на все принятые им меры, в срок 60 дней со дня передачи ему транспортного средства Заказчиком, не сможет найти потенциального покупателя из-за очень высокой цены, то Исполнитель вправе с согласия Заказчика, снизить цену на 10% , а если Заказчик не согласен, то Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

С момента предупреждения Заказчика о расторжении Договора (в случае его отказа от снижения цены) Заказчик выплачивает Исполнителю за хранение транспортного средства а также оплачивает дополнительно проведены работы, направленные на выполнение условий настоящего Договора (мойка, чистка, ремонт и прочее) по действующему тарифу у Исполнителя на комиссионном площадке (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.3.3. Если обстоятельства, предусмотренные п. 2.3.2. Договора, повторятся в течение 60 дней с момента снижения цены, то Исполнитель вправе, по предварительной письменного согласия Заказчика, снизить цену транспортного средства на 20% от первоначальной.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать транспортное средство Исполнителю для демонстрации покупателям в порядке, установленном п.2.1.6 ст. 2 настоящего Договора или предъявить его для фотографирования;

3.1.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию о транспортном средстве, необходимую для дальнейшей реализации.

3.1.3. Снять со СМИ (интернет, газеты, журналы, радио и телевидение) рекламную информацию (объявления) с собственными контактными данными, связанные с продажей автомобиля, указанного в п. 1.1 ст. 1 настоящего Договора, на период действия настоящего Договора;

3.1.4. Сообщить исполнителя в случае одностороннего расторжения Договора не позднее чем за 3 рабочих дня.

3.2. Заказчик имеет право.

3.2.1. Расположить свое транспортное средство на комиссионном площадке исполнителя для демонстрации его покупателям, а также изъять его с площадки в необходимый для Заказчика время оформив при этом акт приема-передачи.

3.2.2. Отказаться от дальнейшего размещения транспортного средства на комиссионном площадке, сообщив Исполнителя не позднее чем за 3 рабочих дня.

4.ОПЛАТА и порядок расчетов

4.1. По поручению Заказчик платит Исполнителю вознаграждение в размере __% (но не более 2%) от стоимости продажи транспортного средства.

4.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим Договором, последний уплачивает Исполнителю услуги автостоянки в сутки в размере ____ грн. установленные в тарифах стоимости на платной стоянке авторынка. .
4.3. Вознаграждение КОМИССИОНЕРА, указанная в п. 4.1. настоящего Договора оплачивается Заказчиком Исполнителю в национальной валюте (гривне).

4.4. Основанием для получения вознаграждения Исполнителя является заключение договора купли-продажи транспортного средства Заказчика.

4.5. Оплата оказанных услуг, предоставленных на выполнение условий настоящего Договора (мойка, чистка, ремонт и прочее), в случае досрочного расторжения договора, в порядке положений п. 2.2.2 ст. 2 настоящего Договора, или по инициативе Заказчика, оплачивается Заказчиком отдельно на основании счета.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения договора, Сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством.

5.2. Нарушением Договора является его невыполнение или ненадлежащее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за скрытые дефекты автомобиля, которые не могут быть обнаружены при поверхностном осмотре автомобиля и электронные приборы.

5.4. Ни одна из сторон не отвечает за неисполнение договора и причинение убытков, если они стали следствием форс-мажорных обстоятельств и не зависели от воли сторон.

5.5. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, которые делают невозможным его выполнение, Исполнитель имеет право на одностороннее расторжение, а Заказчик оплатить средства за хранение и осуществления дополнительных работ, осуществленных Исполнителем и третьими лицами на выполнение условий настоящего Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами данного договора и действует в течение 4 (четырех) месяцев (и / или с пролонгацией до конечной реализации автомобиля).

6.2. Заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке, сообщив Исполнителя не позднее чем за 3 рабочих дня и осуществив оплату за хранение транспортного средства, и дополнительно проведены работы, направленные на выполнение условий настоящего Договора (мойка, чистка, ремонт и прочее) по действующему тарифу у Исполнителя на комиссионном площадке.

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, сообщив Заказчика не позднее чем за 3 дня.

6.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания настоящего договора и до момента всех необходимых расчетов между сторонами

7. Решение споров

7.1. Споры между сторонами договора решаются путем переговоров, но при недостижении согласия в суде, согласно действующему законодательству Украины.

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Украины

8.Иные условия

8.1. Договор составлен в двух экземплярах на украинском языке, которые имеют одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА СТОРОН
Заказчик
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

E-mail: _______________________________

 

Исполнитель:
ООО «АВТОРЫНОК»

м. Черкассы, ул. Ярославская 7

Код 30705571

р / с 26000568689100 в ПАО «УкрСиббанк»

м. Харьков

МФО 351005
_______________________ ______________________ Л.С. Крохина

ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА ПОМОЩИ УКРАИНСКОЙ АРМИИ «ПОМОЩЬ НАРОДА»
Принимаем зимние вещи и любую финансовую помощь, а так же непортящиеся продукты и средства личной гигиены для перевозки подразделениям украинской армии в зону АТО. Отчет (чеки и фотографии) предоставляем.
Дирекция авторынка гарантирует и несет полную ответственность за действие своих представителей.
Просим всех неравнодушных принять участие.
Наш адрес:г.Черкассы,ул.Ярославська,7,
Авторынок ЮЗР.Администрация.
тел.+38(096)-441-37-14 Александр.
Карта Приват Банка:5168755502171206 Мусиенко О.А.

СТО

Посетите наши СТО - это полный комплект услуг по ремонту автотранспорта!

 • Компьютерная диагностика
 • Ремонт двигателя
 • Ремонт коробок передач любых типов
 • Развал и схождение
 • Диагностика и ремонт тормозной системы
 • Диагностика и ремонт топливной системы
 • Ремонт и замена выхлопной системы
 • Замена масла и фильтров
 • Замена ремней
 • Ремонт электрооборудования
 • Все виды кузовных работ
 • Ремонт ходовой части
 • И еще много других услуг

Автомойки

 • Мойка автомобиля
 • Полировка кузова
 • Химчистка и мойка салона
 • Уборка салона пылесосом

Шиномонтаж

 • Замена шин
 • Мойка колес
 • Вулканизация камер
 • Балансировка колес
 • Накачка колес азотом
 • Ремонт и восстановление легкосплавные дисков
 • Ремонт стальных дисков

Популярные объявления сегодня